Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – zamestnanci a zástupcovia obchodných partnerov podľa čl. 13 Nariadenia GDPR


Údaje prevádzkovateľa:

Spoločnosť Trnavská NAD, a.s. (ďalej len „TNAD“) so sídlom Nitrianska 5, 917 54 Trnava, IČO: 34 127 844, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 130/T, ktorá sama určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, je v zmysle Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (v skratke GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľom.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa v prípade ďalších otázok týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov alebo uplatnenia vašich nižšie uvedených práv: sekretariat@tnad.sk

alebo adresa sídla spoločnosti: Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, 917 54 Trnava

Účely spracúvania a právny základ:

Vami poskytnuté bežné osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt apod.) spracúva TNAD za účelom vedenia databázy obchodných partnerov, ich zamestnancov a kontaktných osôb; riadenia vzťahov s obchodnými partnermi; kontaktovania obchodných partnerov prostredníctvom ich zástupcov; umožnenia Vášho prístupu do priestorov TNAD (vydanie prístupových kartičiek/čipov).

Právnym základom uvedeného spracúvania vašich osobných údajov, keď ste ako fyzická osoba uzatvorili s TNAD zmluvu, je jeho nevyhnutnosť na plnenie zmluvy s TNAD, ktorej ste druhou zmluvnou stranou.

V prípade, ak zmluvu s TNAD uzatvorila právnická osoba, ktorej ste zamestnancom alebo zástupcom, právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov je oprávnený záujem TNAD, ktorými sú riadenie podniku v súlade s požiadavkami obchodných partnerov a kontaktovanie Vás ako dotknutej osoby pre prípad plnenia si povinností alebo uplatňovania si nárokov z daného obchodného vzťahu.

Prevádzkovateľ zároveň spracúva Vaše osobné údaje – obrazový záznam Vašej podobizne a postavy, záznam EČV vozidla prostredníctvom kamerového systému umiestneného v súkromných priestoroch prevádzkovateľa (parkovisko), ktoré sú využívané aj inými osobami ako prevádzkovateľ a jeho zamestnanci. Účelom spracúvania týchto údajov je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku zamestnancov TNAD ako aj samotného prevádzkovateľa a Vás.

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je odhaľovanie kriminality, narušenia bezpečnosti, ochrana obchodného tajomstva a ochrana majetku prevádzkovateľa, jeho zamestnancov ako aj majetku obchodného partnera.

Kto môže byť príjemcom vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pre vlastné potreby a plnenie si zmluvných povinností. Okrem toho Vaše bežné osobné údaje môžu byť v prípade potreby poskytované sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje podľa pokynov a v mene prevádzkovateľa a ktorí poskytujú primerané záruky na zaistenie bezpečnosti osobných údajov, pričom bude zachovaná integrita a minimalizácia Vašich osobných údajov.

Osobné údaje TNAD neprenáša do tretích krajín ani do medzinárodných organizácií.

Doba uchovávania údajov

TNAD uchováva vaše osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania. Vaše osobné údaje sú uchovávané po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a po dobu uvedenú v registratúrnom poriadku TNAD. Osobné údaje budú zlikvidované, keď už nebudú potrebné na účely spracovania a po uplynutí nevyhnutnej doby na ich uchovávanie.

Vaše práva

Ak už TNAD ako prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, v zmysle nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:

  • Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajov – máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a potrebné informácie uvedené v čl. 15 GDPR (napr. prečo spracúvame vaše osobné údaje, kategórie osobných údajov, po akú dobu sú vaše osobné údaje uchovávané).
  • Právo na opravu osobných údajov – na základe vašej žiadosti, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví vaše nesprávne osobné údaje, prípadne doplní vaše neúplné osobné údaje.
  • Právo na vymazanie vašich osobných údajov – máte právo dosiahnuť, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal vaše osobné údaje, a prevádzkovateľ je povinný vymazať osobné údaje v prípadoch ak, (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, (ii) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov (a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie), (iii) namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, (iv) vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (v) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva SR, (vi) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu zákonného zástupcu dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov.
  • Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov – máte právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, ak nastane jeden z prípadov: (i) napadnete správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania údajov požiadate o obmedzenie ich použitia, (iii) prevádzkovateľ už nepotrebuje vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, (iv) namietali ste voči spracúvaniu a obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov potrvá do overenia, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.
  • Právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov – máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu (vrátane profilovania) v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
  • Právo na prenos osobných údajov – máte právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Toto právo si môžete uplatniť len, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na vašom súhlase alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne ovplyvňujú.

Ak je spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase so spracúvaním, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z vami poskytnutého súhlasu pred jeho odvolaním.

Vaše vyššie uvedené práva ako aj odvolanie súhlasu si môžete uplatniť písomne, zaslaním žiadosti na adresu sídla TNAD alebo elektronicky, zaslaním vašej žiadosti zodpovednej osobe na e-mailovú adresu: sekretariat@tnad.sk

V prípade, ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov v TNAD, ktoré by mohli viesť k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, TNAD bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe. Za týmto účelom prijala spoločnosť interný predpis, ktorý upravuje postup a opatrenia, keď dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov ako aj náležitosti oznámenia úradu a dotknutej osobe.

Zároveň máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, v prípade ak TNAD nebude riadne dodržiavať práva dotknutej osoby alebo spracúvanie osobných údajov nebude v súlade so zásadami spracúvania v zmysle GDPR.

Ďalšie informácie

Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou potrebnou na uzatvorenie a plnenie zmluvy s obchodným partnerom (napr. nájomná zmluva, zmluva o preprave tovaru). Požadované osobné údaje ste povinní TNAD poskytnúť na stanovené účely, v opačnom prípade by TNAD nemohla riadne plniť svoje záväzky vyplývajúce jej z obchodného vzťahu a z uzatvorenej zmluvy s obchodným partnerom.

TNAD nebude prijímať rozhodnutia s právnymi účinkami vzťahujúce sa na dotknuté osoby založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania).


Cenová ponuka dopravy

Cenová ponuka
Zavrieť