Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – uchádzači o zamestnanie podľa čl. 13 Nariadenia GDPR


Spracúvanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ Trnavská NAD, a.s. so sídlom na ulici Nitrianska 5, Trnava 917 54.

Účel spracúvania osobných údajov: vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie,  výber vhodného kandidáta na voľné pracovné miesto, kontaktovanie a pozvanie vybraného uchádzača na pracovný pohovor. Právnym základom spracúvania takýchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je prijatie kvalifikovaných zamestnancov na príslušné pracovné pozície.

Okruh dotknutých osôb: uchádzači o zamestnanie.

Zoznam spracúvaných osobných údajov: údaje uvedené v životopise alebo žiadosti o zamestnanie ako meno, priezvisko, titul, kontaktné údaje, údaje o vzdelaní a praxi uchádzača.

Prevádzkovateľ neposkytuje spracúvané osobné údaje iným príjemcom, ani nezverejňuje spracúvané údaje.

Predpokladaná lehota na vymazanie osobných údajov:  bezodkladne po zaslaní zamietavej odpovedi nevybranému uchádzačovi o zamestnanie.

Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami.  Žiadne osobné údaje, ktoré zamestnávateľ získal, nie sú prenášané do tretích krajín (mimo EÚ) alebo do medzinárodných organizácií. Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov nebola vymenovaná.

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.

Dotknutá osoba je oprávnená:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
  • požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
  • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
  • požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania nie je možné uplatniť, pretože popisovaná činnosť spracúvania neobsahuje automatizované rozhodovanie.

Vyššie uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne, zaslaním žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronicky, zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu: sekretariat@tnad.sk

Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému prevádzkovateľovi nie je možné uplatniť, pretože  sa spracúvanie nezakladá na súhlase dotknutej osoby ani na zmluve.

Dotknutá osoba je povinná prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje, nakoľko poskytovanie údajov uvedených v životopise alebo v žiadosti o zamestnanie je požiadavkou potrebnou na možné uzatvorenie pracovnej zmluvy. Bez poskytnutia týchto údajov nemôže byť uchádzač pozvaný na pracovný pohovor a teda by nemohlo dôjsť ani k založeniu pracovného pomeru.


Cenová ponuka dopravy

Cenová ponuka
Zavrieť